Geen verzendkosten
Gratis verzending
(vanaf 2 stuks) Geen verrassingen.
Zeer scherpe prijzen
Scherpe prijzen
Je zit altijd goed.
Service gericht
Service gericht
U staat voorop.

Algemene voorwaarden consumenten

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen van BandenOutlet.nl.

Lid 1: Algemeen

1.1
Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van BandenOutlet.nl zijn de navolgende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2.
Naast deze algemene voorwaarden kan BandenOutlet.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.3.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van BandenOutlet.nl

Lid 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij BandenOutlet.nl van een orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2.2.
BandenOutlet.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Lid 3: Offertes

3.1.
De prijsvermeldingen van BandenOutlet.nl zijn geen offertes.
3.2.
Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 2 dagen tenzij anders is aangegeven.
3.3.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Lid 4: Aanbiedingen

4.1.
Alle op de website van BandenOutlet.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op voorraad zijn.
4.2.
BandenOutlet.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Lid 5: Prijzen

5.1.
Alle prijzen op de website van BandenOutlet.nl zijn inclusief 21% BTW, indien u op het consumentendeel de website bezoekt.
5.2.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van BandenOutlet.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. BandenOutlet.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit niet het geval is.
5.3.
De producten van BandenOutlet.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Lid 6: Afbeeldingen van banden / velgen en verdere zaken

6.1.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

Lid 7: Betaling

7.1.
Hoofdregel is dat de levering plaats zal vinden nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden met iDEAL.
7.2.  
In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Lid 8: Verzending

8.1.
De producten worden verzonden voor risico van BandenOutlet.nl. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
8.2.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door DPD koeriersdienst nogmaals aangeboden en anders opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
8.3.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar BandenOutlet.nl of één van de Europese distributiecentra, eventueel na opslag bij DPD koeriersdienst.
8.4.
In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde zending weigert, zal BandenOutlet.nl de koper een factuur sturen van de door BandenOutlet.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 18% van de hoofdsom met een minimum van €50,- . BandenOutlet is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Indien u al reeds een bedrag had voldaan, zullen de kosten met uw betaalde bedrag verrekend worden.

Lid 9: Levering

9.1.
Bij ontvangst van het aankoopbedrag op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling. Dit zal meestal binnen drie werkdagen plaats vinden, ( de dag van bestellen rekenen we niet als dag mee ). met een maximum van 5 dagen Mocht de levertijd de vijf werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht.
9.2.
De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagt 6 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal BandenOutlet.nl de zijn klanten hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 6 dagen teruggestort te worden.
9.3.
Bestelde producten zullen op een normaal adres in de Benelux afgeleverd worden.

Lid 10: Garantie en conformiteit

10.1.
BandenOutlet.nl staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Alles producten die BandenOutlet.nl verkoopt zijn voorzien van 1 jaar fabrieksgarantie.
10.2.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door DPD koeriersdienst nogmaals aangeboden en anders opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
10.3.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar BandenOutlet.nl of één van de Europese distributiecentra, eventueel na opslag bij DPD koeriersdienst.
10.4.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. Terughaal kosten van DPD bedraagt € 17.85 per pakket. De producten dienen te zijn verpakt zoals ze door BandenOutlet.nl zijn aangeboden.
10.3.
Indien de koper garantie, vervanging of reparatie wilt claimen, dient koper per e-mail BandenOutlet.nl aan te schrijven onder vermelding van uw factuurnummer, naam en adresgegevens in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving als tevens het meezenden van digitale foto’s van het mankement.   Indien BandenOutlet.nl van mening is dat U voor garantie in aanmerking komt, dan zal BandenOutlet.nl het product op laten halen door DPD voor inspectie. Het product zal dan door BandenOutlet.nl worden verzonden naar de importeur of fabrikant. De specialist van de technische dienst van de importeur of fabrikant zal een oordeel vellen, waardoor het probleem is ontstaan en of dit te wijten is aan een fabrieksfout of door verkeerd gebruik. Aangezien U niet kunt rondrijden op 3 velgen of banden, heeft U de mogelijkheid om een nieuw product ter vervanging te bestellen bij BandenOutlet.nl. Deze dient wel van tevoren te worden voldaan. Na de technische inspectie door de importeur, zal BandenOutlet.nl U op de hoogte stellen van hun oordeel. Indien het probleem te wijten is aan een fabrieksfout, dan behouden wij het product en zullen we U per direct het totale bedrag van het nieuwe product retourneren. U kunt dan op de nieuw bestelde product blijven doorrijden. Mocht het probleem te wijten zijn aan verkeerd gebruik van het product, beschouwen wij de reclamatie als afgehandeld.
10.4.
Een door BandenOutlet.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
10.5.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
10.5.1: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
10.5.2: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BandenOutlet.nl zijn verricht.
10.5.3: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
10.5.4: bij beschadiging door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden
10.5.5: indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
10.6.6: indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
10.6.7: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.

Lid 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1.
De eigendom van geleverde producten door BandenOutlet.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Lid 12: Handelsmerk

12.1.
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door BandenOutlet.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Lid 13: Aansprakelijkheids-beperking

13.1.
BandenOutlet.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
13.2.
BandenOutlet.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, niet juist gebruik of gebruik buiten de specificaties.
13.3.
Verder aanvaardt BandenOutlet.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Lid 14: Overmacht

14.1.
Indien BandenOutlet.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
14.2.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts -situatie dit rechtvaardigt.
14.3.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als BandenOutlet.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
14.4.
BandenOutlet.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Lid 15: Ontbinding

15.1.
Indien de koper zijn verplichtingen jegens BandenOutlet.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/ wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BandenOutlet.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
15.2.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft BandenOutlet.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in Lid 11.
15.3.
BandenOutlet.nl is te allen tijden bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
15.4.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst BandenOutlet.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
15.6.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door BandenOutlet.nl verrichte prestaties, en heeft BandenOutlet.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
15.7.
Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door BandenOutlet.nl wordt terugbetaald.

Lid 16: Toepasselijk recht

16.1.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de arrondissementsrechtbank waar BandenOutlet.nl statutair gevestigd is.

Lid 17: Overige kenmerken

17.1.
U kunt deze algemene voorwaarden ook altijd op papier aanvragen bij BandenOutlet.nl
17.2.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met BandenOutlet.nl.

Continental Michelin Uniroyal BFGoodrich
Sportiva Fulda GT Radial Firestone Falken
Yokohama Dunlop Bridgestone Wanli Gislaved
Nankang Infinity Vredestein Maxxis Kleber
Hankook Toyo Tires Nokian Tyres Goodyear Semperit