Geen verzendkosten
Gratis verzending
(vanaf 2 stuks) Geen verrassingen.
Zeer scherpe prijzen
Scherpe prijzen
Je zit altijd goed.
Service gericht
Service gericht
U staat voorop.

Algemene voorwaarden bedrijven

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.         De navolgende begrippen hebben de volgende betekenis:

“voorwaarden”:  deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

“wij”en on(s)(ze): Bandenoutlet.nl

“koper”:                de wederpartij van Bandenoutlet.nl

“zaken”:               alle zaken of diensten die onderwerp zijn van een door ons gedane aanbieding of een

                            met ons gesloten overeenkomst.

2.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten tenzij-uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.         De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.         Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, catalogi

 

1.         Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, die wij verstrekken in catalogi, circulaires of anderszins binden ons niet. Hoewel wij er naar steven deze afbeeldingen en overige specificaties zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, mogen zij niet worden beschouwd als een exacte voorstelling van hetgeen wij aanbieden

2.         Eventuele afwijkingen van onze afbeeldingen en overige specificaties geven koper niet het recht de ontvangst of de betaling van zaken te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

3.         Toezending van catalogi, prijslijsten of enige andere documenten verplicht ons niet tot levering.

 

Artikel 3. Prijzen

 

1.       De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend en binden ons niet.

2.       Wij behouden ons het recht voor eventuele prijsstijgingen als gevolg van vóór de levering van kracht geworden verhogingen of toeslagen van respectievelijk op vrachttarieven, lonen en/of wisselkoersen, danwel ingeval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, naar billijkheid aan koper door te berekenen.

3.       Tenzij anders overeengekomen geldt de prijs op de dag van levering, zoals door ons aan koper gefactureerd.

4.       Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 

1.       Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds danwel door uitvoering van de opdracht. Onder schriftelijke bevestiging wordt ten deze mede begrepen het zenden van de factuur. De voorwaarde van schriftelijke bevestiging c.q. uitvoering van de opdracht geldt eveneens voor orders, voorwaarden en bedingen aangenomen door onze vertegenwoordigers, verkopers of tussenpersonen.

2.       Eventuele aanvullende overeenkomsten zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 

1.       Ingeval wij met koper een overeenkomst zijn aangegaan voor het verrichten van diverse werkzaamheden zullen wij deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.       Koper is verantwoordelijk voor het tijdig aan ons verstrekken van de gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien koper de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons heeft verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.

4.       Op de door ons verrichte werkzaamheden verlenen wij een garantie van 6 maanden.

5.       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van de door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

6.       Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6. Levering

 

1.       Levering geschiedt af magazijn

2.       Levering geschiedt franco, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

3.       Wij behouden ons het recht voor bestelde zaken in door ons te bepalen gevallen onder rembours te leveren of vóór de afzending betaling te verlangen.

4.       Wij behouden ons voorts het recht voor deelleveranties te verrichten.

 

Artikel 7. Leveringstermijn

 

1.       Door ons opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.       Wij trachten zoveel mogelijk te leveren binnen de opgegeven of overeengekomen termijnen van levering. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft koper geen recht om nakoming van de overeenkomst of schadevergoeding te eisen, dan wel het over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

3.       Koper vrijwaart ons voor eventuele vorderingen van derden ten gevolge van een overschrijding van de leveringstermijn.

 

Artikel 8. Eigendomsbehoud

 

1.       De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op koper over indien en nadat hij heeft voldaan al hetgeen hij uit hoofde van de betreffende overeenkomst, en voor zover de wet dit toelaat ook uit hoofde van andere overeenkomsten, aan ons is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten.

2.       Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om ons per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

3.       Het is koper verboden de door ons geleverde zaken aan derden in (bezitloos) pand te geven, te belenen, in bruikleen of consignatie of bewaring te geven, of op enige andere wijze juridisch of feitelijk onder welke titel dan ook aan derden af te staan of over te dragen voordat hij alle uit hoofde van enige overeenkomst met ons voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Het vorenstaande laat echter onverlet het recht van koper om zaken in de normale, dagelijkse uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

4.       Indien koper zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde voordat de eigendom op hem is overgegaan, wordt deze derde ten opzichte van ons slechts houder van de zaken. Koper is verplicht een voorbehoud in deze zin bij de doorverkoop en levering te maken. Bovendien draagt koper reeds nu vooralsdan aan ons over de eventuele vorderingen die hij bij doorverkoop/levering op een derde zal verkrijgen. Deze overdracht wordt reeds nu vooralsdan door ons aanvaard.

5.       Voor het geval koper door ons geleverde zaken bewerkt en onze eigendomsrechten door zaaksvorming of anderszins verloren gaan, geeft koper reeds nu vooralsdan de (bewerkte) zaken aan ons in bezitloos pand als meerdere zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens ons. Dit pandrecht wordt reeds nu vooralsdan door ons aanvaard.

6.       Wij hebben steeds het recht om van koper vervangende en/of aanvullende zekerheden te verlangen. Koper zal die zekerheden op ons eerste verzoek verschaffen.

 

Artikel 9. Tekortkoming in de nakoming, Faillissement

 

1.       Wij hebben het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst(en) ontbonden te verklaren en onze eigendommen terug te nemen, onverminderd ons het recht op

2.       schadevergoeding indien:

koper jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis;

Koper onder curatele wordt gesteld;

Koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

Koper zijn bedrijf opheft;

Koper komt te overlijden;

 

 

 

 

   zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de   overeenkomst door ons

   niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langen kan worden gevergd

   dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

   instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.

3.       Indien zich een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen voordoet, is iedere vordering die wij op koper hebben terstond opeisbaar.

 

Artikel 10. Garantie, aansprakelijkheid

 

1.       Voor de deugdelijkheid en/of geschiktheid van door ons geleverde zaken gaat onze garantie niet verder dan waarvoor door onze leverancier wordt ingestaan.

2.       Onze garantieverplichtingen jegens koper met betrekking tot geleverde zaken vervalt indien wij niet binnen veertien dagen na het optreden van het gebrek, of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, door koper schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte zijn gesteld en door koper in de gelegenheid zijn gesteld het gebrek te onderzoeken.

3.       Het beweerlijk niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft koper niet van zijn verplichtingen. Koper kan bij niet-nakoming danwel niet volledige nakomingen van zijn verplichtingen tegenover ons geen aanspraken uit garantie doen gelden. Indien koper met recht een beroep doet op onze garantieverplichtingen zulle wij, naar onze keuze zorgdragen voor kostenloze vervanging of herstel danwel voor teruggave van de koopprijs.

 

 

 

4.       Koper is gehouden het aantal en de uiterlijke toestand van het geleverde terstond bij aflevering te controleren. Indien koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk bij ons reclameert, zijn de aantallen zoals vermeld op de pakbonnen en eventuele bijgevoegde facturen bindend en zal voorts niet meer gereclameerd kunnen worden over uiterlijk zichtbare beschadigingen.

5.       Door ons als juist erkende reclames geven een koper geen recht de (gehele) levering te weigeren of betalingen op te schorten.

6.       Wij hebben geen andere of verdere aansprakelijkheid dan welke is omschreven onder de in de leden 1 t/m 5 van dit artikel.

7.       Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.       In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken.

 

Artikel 11. Overmacht

 

1.       Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder de partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hiervoor valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

2.       Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken;

Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de levering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, danwel een zodanige invloed heeft op de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

 

Artikel 12. Facturering en betaling

 

1.       Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn of, indien geen termijn is vermeld, binnen dertig dagen na factuurdatum.

2.       Indien niet is betaald binnen de op de factuur vermelde termijn of indien geen termijn is vermeld, binnen dertig dagen na factuurdatum, zal koper vanaf dat tijdstip in verzuim zijn zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe zal zijn vereist en zal hij zijn gehouden over het factuurbedrag rente te betalen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2 procentpunten.

3.       Klachten naar aanleiding van facturen dient koper binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een aldus geuite klacht geeft koper echter nimmer het recht enigerlei verplichting jegens ons niet na te komen of op te schorten.

4.       Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van koper. De buitenrechterlijke kosten bedragen in alle gevallen minimaal 15% van het gevorderde bedrag.

5.       Koper is met betrekking tot het door hem aan ons verschuldigde niet gemachtigd tot enige aftrek resp. verrekening met enige vordering die hij jegens ons zou menen te hebben. Indien koper  meent aanspraken jegens ons te kunnen doen gelden, ontheft hem dat op geen enkele wijze van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichting tot betaling aan ons.

6.       Door koper verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van eventueel aan ons verschuldigd geraakte rente en kosten en vervolgens tot voldoening van onze op het moment van de betreffende betaling langst openstaande opeisbare facturen. Het voorgaande geldt niettegenstaande kopers mogelijk andersluidende mededeling bij zijn betaling.

 

Artikel 13. Retourzendingen

 

1.       Foutief geleverde zaken dienen binnen veertien dagen na de datum van de pakbon en of factuur te worden geretourneerd onder vermelding van het pakbonnummer en of factuurnummer. Wordt de vermelding van het pakbonnummer en of factuurnummer achterwege gelaten, dan zullen wij crediteren onder aftrek van 15% behandelingskosten.

2.       Retourzending van zaken anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien wij ons daarmee tevoren schriftelijk akkoord hebben verklaard. Daartoe dient koper ons een specificatie toe te zenden onder vermelding van het pakbon en of factuurnummer waarop de zaken zijn vermeld. Daarna zullen wij beoordelen of en zo ja welke zaken worden teruggenomen. Eventuele creditering zal plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten.

3.       Onverminderd het bepaalde onder 12.2 zullen wij retourzendingen slechts in behandeling nemen indien en voor zover door ons bevoegdelijk is getekend voor ontvangst van de betreffende zending.

4.       Indien naar aanleiding van een retourzending een creditnota volgt, zal deze ongeacht eventueel plaatsgevonden hebbende prijsveranderingen uitgaan van de prijs op de dag van levering verminderd met, voor zover van toepassing, de percentages genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel.

5.       Retourzendingen reizen immer voor rekening en risico van koper.

 

Artikel 14. Speciale bestellingen

 

1.       Zaken die wij niet op voorraad hebben, kunnen te allen tijde speciaal worden besteld. Koper is verplicht deze speciaal voor hem bestelde zaken onvoorwaardelijk af te nemen. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 

1.       De op door ons geleverde zaken rusten rechten van Intellectuele/industriële eigendom gaan niet mee over op koper doch worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.

2.       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, is koper slechts bevoegd tot vervreemding van de door ons geleverde zaken in de verpakking, hoedanigheid en met de merkaanduiding als waarin resp. waarmee de betreffende zaken door ons aan koper zijn geleverd.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 

1.       Op alle door ons sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen aan de rechter te Alkmaar worden voorgelegd. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Continental Michelin Uniroyal BFGoodrich
Sportiva Fulda GT Radial Firestone Falken
Yokohama Dunlop Bridgestone Wanli Gislaved
Nankang Infinity Vredestein Maxxis Kleber
Hankook Toyo Tires Nokian Tyres Goodyear Semperit